Elektroniczna Rejestracja SPZOZ Vitalmed Mszana Dolna

Vital-MedElektroniczna Rejestracja Pacjentów - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
ul. Matejki 13
34-730 Mszana Dolna

tel (18) 33 10 028

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez Świadczeniodawcę.

podstawa prawna:art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)